ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG website www.chobot.net/www.chobot.net

Khi quý vị sử dụng các dịch vụ tại Website của CHỢ BOT, được xem như là đương nhiên đồng ý với các điều khoản thỏa thuận dưới đây. Nếu quý vị không đồng ý, vui lòng không sử dụng.

Điều 1:  Quy định về bản quyền

Tất cả các sản phẩm của các tác giả trên Website của CHỢ BOT [ http://www.chobot.net   http://www.chobot.net ] (sau đây gọi là “Website”)
bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của CHỢ BOT, trừ trường hợp do chính CHỢ BOT công bố khác đi và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam. Nếu không có văn bản đồng ý chính thức của CHỢ BOT, các bản quyền nêu trên không được phép sao chép, chuyển giao, trưng bày trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản dưới bất cứ hình thức nào.

Điều 2:  Quy định sử dụng

- CHỢ BOT nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website của CHỢ BOT, bao gồm sự lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website này và các quy định về tính bảo mật của nó.

- Người sử dụng Website cần biết rằng CHỢ BOT có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua website này đến:

  • Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin của CHỢ BOT
  • Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào được người sử dụng Website đồng ý và khi CHỢ BOT có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.
  • Bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu CHỢ BOT thấy cần thiết hoặc hợp lý để làm như vậy.

- Người sử dụng website đồng ý với việc CHỢ BOT kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website này.

- Người sử dụng website có thể download (tải xuống) và in trên giấy những thông tin trên Website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng.

- Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (user idenfication) và mật khẩu (password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình.

Điều 3: Từ chối bảo đảm:

- Các thông tin trên Website này chỉ dành cho các mục đích tham khảo thông tin thuần túy. Các thông tin này có thể tin cậy được nhưng CHỢ BOT không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc tính chính xác của chúng.

- CHỢ BOT hoặc người được ủy quyền của CHỢ BOT có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên Website này mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng Website này về những thay đổi đó. Các thông tin trên Website được cập nhật theo ngày tháng chứa trong chúng và CHỢ BOT không chịu bất cứ nghĩa vụ nào đối với việc cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin đó.

- Việc cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website này, CHỢ BOT không thực hiện bất cứ hình thức phân phối hoặc mời chào nào đến người sử dụng Website trong việc sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên trong trường hợp các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên bị cấm bởi pháp luật.

- Không có sự bảo đảm rằng họat động của website CHỢ BOT sẽ bị hư, bị virus họăc bị gián đọan do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài.

- CHỢ BOT không có trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại gây ra khi sử dụng và kết nối thông tin trên website của CHỢ BOT.

Điều 4:  Khai báo sự xâm phạm bản quyền:

- Chủ sở hữu bản quyền, hoặc những đối tác hoặc những đơn vị cấp giấy phép nếu phát hiện bất kỳ những thông tin trên website của CHỢ BOT bị xâm phạm về bản quyền, thì phải xác nhận theo những quy định sau:

  1. Chứng minh sự xâm phạm về bản quyền;
  2. Chứng minh những tài liệu bị xâm phạm bản quyền;
  3. Thông tin đủ để cho phép CHỢ BOT xác định những tài liệu bị xâm phạm;
  4. Bản công bố thể hiện rằng việc sử dụng những tài liệu đó không được phép của chủ sở hữu, đối tác hoặc đơn vị cấp phép.

 

zalo-icon